ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО...

16.04.2014 15:08


В подготвителната за училище група, почти в края на четиригодишния образователен период, учителите Валя Петкова и Дида Тодорова бяха замислили заедно да покажат основни и важни аспекти от готовността на децата за училище. Всъщност, беше обикновена образователна ситуация, организирана в обикновен учебен ден. Децата я изживяваха като празнична заради отворения и характер и заради възможността да показват гордо пред родители и учители своите постижения в знанието. Учителите им използваха букет от методи и техники, разбира се, целесъобразно, за да разкрият пред родителите колко разнообразна и интересна е технологията, която използват в работата си с децата.

Образователната ситуация беше замислена в две части.

Първата част, ръководена от Валя Петкова, беше представена мултимедийно и изградена от дидактични упражнения, игри и загадки. Идеята на учителя беше децата да покажат доколко владеят и разбират българския език като система, доколко оформена е представата им за текст, изречение, дума, звук, сричка; математическите им представи и представите им за природата. Разбира се, мултимедията привлече като магнит погледите на децата. Щастие ги завладя и се чуваха тихи въздишки: "Интересно е, нали?.." промълви някой. Потънали в тайнственото излъчване на информационните технологии, децата забравиха един за друг и се вглъбиха в общуването с компютъра, възприемайки го като събеседник, пред когото трябва да се докажат.

За да ги извади от унеса на мнимото общуване, пред тях застана Дида Тодорова. "Да, да, интересно е и вие се справяте наистина добре, но общувахте ли достатъчно?" - попита тя замислено и не издаде какво им е подготвила, но подсказа, че ще участват в дейности, които ще им помогнат да се чувстват отбор и всеки да има възможност да помогне за груповия успех.

Дида Тодорова насочи вниманието си към символното мислене и за пореден път оттренира умението на децата да кодират и декодират знаци. Този път те работиха със символика, свързана със сезоните. За да разчетеш символа на сезона, необходимо е да имаш достатъчно конкретни представи за природните явления и тяхната свързаност със сезоните.

За да подсили груповото им чувство и да развива умението на малките да се организират, да си разпределят работата в рамките на груповата дейност, учителят им предложи да оформят четири отбора, съответно на четирите сезона. Всяка група привлече в състава си по двама от присъстващите възрастни - родител и учител - и с тяхна помощ оформи постер, в който обобщи и отрази художествено представата на групата за сезона.

Малките се чувстваха щастливи, защото бяха в позицията на партньори, от които зависеше успеха на групата. Големите си тръгнахме в размисъл, осъзнали, че всякаква технология на работа с децата би могла да ни бъде полезна, ако носи заряд на любов, разбиране и грижа за децата...