СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ...

12.01.2015 14:29

...на ВТУ, в специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика", наблюдаваха днес педагогически ситуации в образователно направление "Български език и литература". Те имаха възможност да влязат в различни възрастови групи и да видят различни аспекти от работата по развитието на детската реч.

 

При 3-4 годишните наблюдаваха ситуация, насочена към формиране на правилно звукопроизношение. Красимира Самарджиева, учител в първа група, насочи вниманието си към умението на децата за правилна постановка на артикулациония апарат за точно произнасяне на звука "з". Децата се упражняваха да произнасят звука в съчетание с гласните звукове. Разбира се, всички речеви задачи бяха подходящо вплетени в речеви игри, които да забавляват детето и да го стимулират да пожелае да участва. Учителят нежно, внимателно и деликатно предлагаше, насърчаваше и подкрепяше детската самоувереност.

Във втора възрастова група децата и техният учител Даринка Василева работиха върху литературно произведение и обогатяване на речника с думи, означаващи качества. Работата с литературна творба би могла да бъде трудна и за възрастните. Тя изисква:

1. Умение на децата да разбират значението на думите и съдържанието на текста;

2. Умение да се разбира преносния смисъл на думите и подтекста;

Когато децата са петгодишни, е необходимо още:

1. Учителят да владе артистични и действени похвати, чрез които да помогне авторовото художествено слово да стигне до детското разбиране;

2. Да докосне детските емоции и чувства;

3. Да е онагледил достатъчно текста, тъй като детското мислене е образно /детето мисли по-лесно в образи/;

4. Да е осигурил възможност за физическа активност, тъй като детското мислене е действено /детето мисли по-лесно като действа/.

Децата разбраха съдържанието на художествения текст /"Мишлето и моливът", Вл. Сутеев/, подредиха в правилна последователност картини, откривайки логическата свързаност на сюжета и предложиха различни варианти на преразказ със собствена интерпретация на случката и изразено лично отношение.

В една от подготвителните за училище групи младите колеги наблюдаваха целенасочена подготовка за ограмотяване в училище, реализирана в случая от Валя Петкова, учител в групата. Ако в предходните възрасти учителят е използвал в достатъчна степен игрови и действени похвати за моделиране на думи, детското съзнание на 6-годишното дете е подготвено да осъзнае звука като факт и буквата като знак.

Шестгодишните деца разпознаваха гласните и съгласните звукове, включваха ги в срички, разграничаваха и отброяваха звукове в три-, четири- и петзвукови думи.

Младите бъдещи учители се докоснаха до различни учителски стилове, но вероятно усетиха и разбраха, че най-прекият път на познанието до съзнанието минава през емоциите и чувствата на детето.