ГОТОВНОСТ ЗА УЧИЛИЩЕ

28.05.2010 23:09

Последна за тази година обучителна за учителите среща се осъществи вчера в ОДЗ 4 "Първи юни" Плевен. Темата е предложена от старши учител Красимира Самарджиева, работила през годината с подготвителна за училище група и изследвала проблема дълбоко и отблизо.

В краткото изложение тя припомни двата основни аспекта на готовността за училище:

*психологическа готовност за училищно обучение;

*специална подготовка за училищно обучение.

В практиката на работа усилията често се насочват повече към специалната подготовка. Основният акцент при тази подготовка е в направление "Български език". Знае се, че детето трябва да се научи да усеща езиковите явления: текст - изречение - дума - сричка - звук. Има безброй игрови техники, които учителите ползват, за да усъвършенстват усета на децата към езика като система.

Психологическата готовност е по-многопластово понятие. Става дума за постигната степен на зрялост на душата. Тук се включват в достатъчна степен развит интелект и в начална степен формираща се личност. По отношение на интелекта се изисква целенасочено възприятие, динамични представи в паметта, умение да се прилагат мисловните операции, конструктивност на мисленето и въображението. По отношение на личността, как да я разпознаем - по активната позиция, по проявеното оценъчно отношение, по мотивацията при решаване на учебни проблеми, по проявеното волево усилие, по умението за самооценка и т.н.

Психологическата готовност е възрастово обусловена. Няма как да се придобие на 4 или 5 години. Но също така тя е следствие на комплекс от педагогически и психологически въздействия върху детето от страна на учителите и родителите.

Красимира Самарджиева предложи на колегите да дискутират по поставени от доц. д-р Димитър Димитров въпроси, един от които е следният: Подготвено ли е училището да приеме 7- годишните деца? Отговаряйки донякъде сам на въпроса си, той припомня, че според древните гърци значението на думата "училище" е "място за игра", а според Плакроуз - "място за деца".

Нямаше върху какво да спорят предучилищните учители, защото те отдавна знаят, че играта в различните и разновидности, е основната технология, която ползват в своята работа с малките. В играта малкото дете учи всичко, което му е необходимо. И разбира се, се забавлява в нея.

Обучителната среща завърши с изразена от всички учители надежда, че училището също ще се преоформи в "място за игра" или поне малко повече ще заприлича на "място за деца"...